Polityka prywatności

Galinvest bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Dokument ten przedstawia informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (dalej łącznie zwane „Polityką Prywatności”) w sytuacji, gdy:

 • odwiedzasz stronę galinvest.com.pl dalej zwane „Stroną”),

 • kontaktujesz się z nami, w tym np. za pomocą formularzy kontaktowych na Stronie, osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.

1. Administrator danych osobowych (dalej jako: „Administrator”, „my”, „nasz”)

1.1. Z zastrzeżeniem punktu 1.2 administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Witkiewicza Zakopane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako: „Galinvest”). W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się: pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem Kraków (30-324), ul. Szwedzka 25/2, lub za pomocą wiadomości e-mail: rodo@witkiewicza10a.pl

1.2. W przypadku gdy korzystasz z formularza kontaktowego, Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach kontaktowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest spółka z grupy Galinvest wskazana w klauzuli informacyjnej dołączonej do danego formularza kontaktowego, to jest:

 • Witkiewicza Zakopane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adresy do kontaktu zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej każdej ze spółek będącej administratorem.

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

2.1. Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następującym celu:

 1. odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych bądź na wiadomości wysłane na nasze dane kontaktowe – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,

 2. analizy korzystania ze Strony, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,

 3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,

 4. archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych – w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.

3. Dane przetwarzane w celu kontaktu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie www), bądź które posiadamy w związku z łączącą nas relacją. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, to jest w celu:

 1. odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,

 2. archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych.

4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy korzystasz ze Strony zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, język, region, ustawienia Strony, dokonane wybory w zakresie cookies, sposób korzystania ze Strony. Dane te możemy zbierać zarówno w dzienniku logów serwera naszej Strony, jak i za pomocą dodatkowych technologii, takich jak np. cookies. W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe – naszym zamiarem nie jest bowiem zbieranie Twoich danych osobowych. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć te informacje z Tobą, co może nastąpić, gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej Stronie), stają się one dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:

 1. dostosowania sposobu, w jaki Strona jest wyświetlana i jej personalizacji,

 2. zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony,

 3. analizy zachowania na stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami.

5. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt (z zastrzeżeniem punktu b),

 2. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń lub czas trwania konkretnego postępowania, jeżeli takie będzie rozpoczęte,

 3. w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez nas,

 4. w celu poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu, nie dłużej jednak niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 5. w celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji.

6. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:

 • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, komunikacji elektronicznej, hostingu),

 • podmiotom z grupy Galinvest (podmiotom powiązanym z Galinvest, wskazanym w punkcie 1.2 Polityki prywatności), w szczególności, gdy świadczą one sobie wzajemnie usługi, lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych grupy Galinvest (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),

 • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,

 • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, z którymi współpracujemy zlokalizowanymi również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

8. Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

 1. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.

 2. Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

 3. Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.

 4. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.

 5. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest, jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.

 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Bezpieczeństwo 

Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy, świadczące na naszą rzecz usługi, usługowe są zobowiązane zobowiązani do zachowania dyskrecji poufności i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych osobowych. Podejmujemy wszelkie racjonalnie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem ujawnienia bądź nieupoważnionego dostępem dostępubez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Podejmujemy środki ostrożności, w tym środki organizacyjne, techniczne i fizyczne, aby pomóc zabezpieczyć dane przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą i nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Zabezpieczenia te obejmują:

1) Personel

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie wykwalifikowani i upoważnieni pracownicy lub podwykonawcy, którzy mogą to robić wyłącznie w związku z naszymi wyraźnymi instrukcjami oraz w zgodnie z uzgodnionymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

2) Środki bezpieczeństwa.

Stosujemy szyfrowanie podczas przesyłania danych osobowych i używamy różnych mechanizmów, aby zapobiec uzyskaniu dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Utrzymujemy również fizyczne, elektroniczne i organizacyjne zabezpieczenia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

13. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie. Podmiotem wykorzystującym te narzędzia jest administrator Strony, czyli spółka Galinvest.

Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

 • do dostosowania sposobu wyświetlania Strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,

 • do monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania,

 • do personalizacji oferowanych treści,

 • do kierowania lepiej dopasowanych treści do użytkowników za pośrednictwem innych stron internetowych.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie;

 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies);

 • pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, marketingowe cookies służące do dostosowania wyświetlanych reklam do preferencji. Nasi partnerzy – Google, Facebook i LinkedIn wykorzystują pliki cookies dla celów reklamowych i remarketingu. Mogą oni używać plików cookies, aby pokazywać użytkownikom treści, w tym reklamy, dopasowane do ich preferencji.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały w odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies

Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies innych niż niezbędne, to jest w szczególności cookies do celów marketingowych oraz pochodzących od podmiotów trzecich. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej.

Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie, każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu. To daje użytkownikowi kontrolę nad tym, co znajduje się na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że spowalnia możliwości poruszania się po Stronie i innych witrynach internetowych.

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

https://witkiewicza10a.pl/wp-content/uploads/2023/02/golden.svg

Polityka prywatności

©  GRUPA GALINVEST. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.